Софийска Адвокатска Колегия
Република България
Моб.(BG): +359 888 759 300
Моб.(A): +43 69 917 192 704
e-mail: [email protected]

BULGARIAN | ENGLISH | DEUTSCH 
 

ВЕЩНО ПРАВО - преговори, правен анализ на недвижими имоти, предварителни договори за продажба и за строителство, нотариални актове за продажба, дарение, ипотека, замяна, учредяване право на строеж, право на ползване и други сделки. Реституция, процесуално представителство и защита при съдебни спорове относно разваляне и обявяване за окончателни на предварителни договори, нотариални актове за учредени права на строеж, продажби и други

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО - пълномощни, всички видове договори (заем, наем на недвижим имот, съвместна дейност, послужване и други)

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - досъдебно и съдебно съдействие и защита по всички видови административни казуси и дела, при отношения с държавната, общинска и данъчна администрация

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО - регистрация на всички видове юридически лица, на лица с нестопанска цел, всички видове преобразувания на търговски дружества (вливания, сливания и др.), прекратяването им, ликвидация. Всички видове търговски сделки (договори за строителство, инвестиране, продажба, доставка, комисионерство, представителство, кредит и други)

ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ в областта на недвижимите имоти, изкупуването и продажбата на стопански субекти и други

ОБЕЗПЕЧЕНИЯ - доброволни и съдебни (предварителни и по време на висящ процес) - ипотеки, особени залози, възбрани, запори, залози

ДОСЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЗАЩИТА - водене на преговори за постигане на извънсъдебно споразумение по спорове с цел избягване на съдебен процес

СЪДЕБНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО по вещни дела, административни дела (обжалване актове на държавната, общинската и данъчната администрация), търговски дела, граждански дела, облигационни дела, бракоразводни дела и други пред съда, особените юрисдикции и арбитражите

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ на български и чуждестранни юридически лица и стопански субекти

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО - консултации и представителство по всякакъв вид правни казуси с елементи на българско и немско право, международни договори, право на европейската общност

КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕТО и подготвянето на необходимите документи по ISO 9001:2000 от лицензиран Мениджър на Системата за управление на качеството и вътрешен одитор